« در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست »

بی حرمتی به صاحت خوبان قشنگ نیست
باور کنید که پاسخ آئینه سنگ نیست
سوگند میبرم به مرام پرندگان

در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست

/ 1 نظر / 15 بازدید