« لحظه دیدار نزدیک است »

لحظه دیدار نزدیک است

باز من دیوانه ام، مستم

باز می لرزد، دلم، دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم

 

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را، چنگ !

های ! نپـریـشی صفـای زلفکـــم را، دست !

 

آبرویم را مریز، ای گل !

ای نخورده مست

لحظه دیدار نزدیک است

/ 0 نظر / 13 بازدید